ارسال شده در ۷ شهریور ۱۳۹۷

سرعت باد شهرهای ایران

یکی از فاکتورهای مهم در طراحی سازه پارچه ای تعیین نیروهای وارده ( سرعت باد ) به سازه است ، مطمئنا نیروی بادی که در شهر اردبیل بر روی یک سازه پارچه ای وارد می شود با قدرت باد در شهر سمنان از نظر نیروی وارده به سازه فرق خواهند شد و طراحی های پروفیل های سازه و جنس پارچه متفاوت خواهد بود.

به همین شکل میزان نیروی باد وارده بر یک سایبان روفگاردن بر روی طبقه بیستم یک برج در تهران با آلاچیق چادری محوطه همان برج بسیار متفاوت خواهد بود.

سازه های چادری باید بتوانند حتی بعد از سالها قرارگیری در معرض باد های شدید و تغییرات آب و هوایی شکل اولیه خود را حفظ می کنند. برای طراحی مهندسی یک سازه چادری نیاز به اطلاعات و آمار سرعت باد در منطقه اجرای پروژه هستیم ، این داده ها بر اساس اطلاعات ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی و توسط دستگاه های استاندارد و دقیق اندازه گیری می شود.

مقاومت چادر در برابر باد

یکی از سوالات متداول کارفرمایان در مناطق باد خیز ، میزان مقاومت پارچه های نصب شده در برابر شدت باد می باشد.

مشتریان باید مطمئن باشند تا زمانی که محاسبات مهندسی سایبان آنها با استفاده از نرم افزارهای مناسب و آیین نامه به دقت طراحی شده باشد هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد.

در تحلیل های کامپیوتری سناریوهای متفاوت برای میزان وزش باد و همزمانی وزش باد و برف در نظر گرفته می شود تا از سلامت پارچه در طول مدت بهره برداری اطمینان حاصل شود. در محاسبات سازه چادری ضریب اطمینان در نظر گرفته شده در حدود ۲ تا ۳ در نظر گرفته می شود تا طراحی انجام شده بسیار مطمئن باشد و در صورت وزش باد بسیار شدیدتر از دوره پیش بینی در منطقه  نیز مشکلی برای سازه پیش نیاید.

نگهداری سازه چادری در مناطق بادخیز

در محل هایی که شدت وزش باد بسیار شدید هست پیشنهاد می گردد که فرآیند نگهداری روی سازه چادری انجام شود و اتصالات پارچه به دقت بررسی شود. در طراحی سازه های چادری در مناطق باد خیز استفاده از دهانه های کوچکتر و شیب بیشتر در طرح معماری سازه چادری پیشنهاد می گردد.

جدول سرعت باد شهرها

در جدول زیر اطلاعات سازمان هواشناسی کشوری از حداکثر سرعت باد مراکز استان ها بر حسب کیلومتر بر ساعت در ماه های مختلف سال ۹۶ جمع آوری شده است و حداکثر میان وزش باد در سال ۱۳۹۶ آورده شده است.

 

جدول سرعت باد شهرهای ایران

 شهرفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند مقدار حداکثر
اراك۹۳٫۶۵۷٫۶۵۴۵۰٫۴۵۴۵۴۶۴٫۸۵۷٫۶۵۴۳۲٫۴۷۲۱۲۶۱۲۶
اردبيل۶۴٫۸۶۴٫۸۵۴۴۶٫۸۴۶٫۸۵۴۵۰٫۴۶۴٫۸۹۰۶۱٫۲۸۶٫۴۱۱۵٫۲۱۱۵٫۲
اروميه۶۸٫۴۳۶۴۳٫۲۵۰٫۴۲۸٫۸۲۸٫۸۲۵٫۲۴۶٫۸۳۶۵۴۴۳٫۲۵۷٫۶۶۸٫۴
اصفهان۵۴۴۳٫۲۷۲۳۶۳۶۲۸٫۸۳۲٫۴۴۳٫۲۴۳٫۲۳۶۴۳٫۲۳۹٫۶۷۲
اهواز۴۶٫۸۵۰٫۴۳۲٫۴۳۶۳۶۳۲٫۴۲۸٫۸۴۶٫۸۲۸٫۸۴۳٫۲۵۰٫۴۳۶۵۰٫۴
ايلام۵۴۷۹٫۲۴۶٫۸۳۲٫۴۳۲٫۴۲۸٫۸۲۸٫۸۴۳٫۲۴۳٫۲۲۸٫۸۴۶٫۸۳۹٫۶۷۹٫۲
بندرعباس۷۹٫۲۳۹٫۶۳۲٫۴۳۶۳۹٫۶۳۶۵۴۳۹٫۶۵۷٫۶۴۳٫۲۳۶۴۳٫۲۷۹٫۲
بوشهر۶۴٫۸۶۴٫۸۵۰٫۴۵۴۵۰٫۴۵۴۴۶٫۸۵۷٫۶۷۵٫۶۵۷٫۶۶۱٫۲۵۴۷۵٫۶
تبريز۷۲۷۲۶۱٫۲۶۱٫۲۳۹٫۶۷۲۴۶٫۸۵۷٫۶۵۴۴۶٫۸۶۱٫۲۸۶٫۴۸۶٫۴
تهران۵۷٫۶۷۲۵۴۲۸٫۸۶۴٫۸۳۶۵۴۵۷٫۶۵۴۵۴۷۲۷۲۷۲
خرم آباد۷۹٫۲۵۴۳۶۳۶۳۹٫۶۳۲٫۴۳۹٫۶۴۳٫۲۴۳٫۲۳۶۵۴۵۷٫۶۷۹٫۲
رشت۴۳٫۲۲۸٫۸۳۹٫۶۱۸۱۴٫۴۲۵٫۲۲۵٫۲۵۰٫۴۵۴۵۷٫۶۷۵٫۶۵۰٫۴۷۵٫۶
زاهدان۹۳٫۶۴۳٫۲۷۵٫۶۵۷٫۶۳۹٫۶۵۴۳۲٫۴۳۶۳۹٫۶۵۰٫۴۶۴٫۸۷۹٫۲۹۳٫۶
زنجان۷۹٫۲۶۱٫۲۷۲۳۹٫۶۳۹٫۶۵۰٫۴۳۲٫۴۵۴۵۰٫۴۵۴۷۵٫۶۹۷٫۲۹۷٫۲
ساري۳۹٫۶۷۲۵۴۲۵٫۲۲۸٫۸۲۵٫۲۵۴۴۳٫۲۳۲٫۴۲۱٫۶۶۴٫۸۲۸٫۸۷۲
سمنان۵۴۶۴٫۸۵۰٫۴۵۷٫۶۳۹٫۶۳۹٫۶۵۴۵۷٫۶۴۶٫۸۳۶۴۶٫۸۶۴٫۸۶۴٫۸
سنندج۵۰٫۴۴۶٫۸۴۳٫۲۳۶۲۸٫۸۳۶۵۰٫۴۵۴۵۷٫۶۵۰٫۴۵۴۶۴٫۸۶۴٫۸
شهركرد۱۰۸۱۰۸۵۴۴۳٫۲۴۳٫۲۳۹٫۶۵۴۶۴٫۸۶۱٫۲۵۰٫۴۶۱٫۲۵۴۱۰۸
شيراز۵۰٫۴۵۴۵۰٫۴۴۶٫۸۵۰٫۴۳۲٫۴۳۹٫۶۳۶۵۰٫۴۳۹٫۶۳۹٫۶۱۰۸۱۰۸
قزوين۵۷٫۶۷۲۴۳٫۲۳۶۳۶۳۲٫۴۳۲٫۴۴۳٫۲۴۶٫۸۴۶٫۸۵۷٫۶۶۴٫۸۷۲
قم۷۲۳۹٫۶۵۴۳۶۳۶۳۲٫۴۵۰٫۴۳۹٫۶۳۶۳۶۴۶٫۸۶۴٫۸۷۲
كرمان۹۰۷۲۶۱٫۲۵۴۵۴۳۹٫۶۶۴٫۸۳۶۵۷٫۶۶۴٫۸۶۸٫۴۹۳٫۶۹۳٫۶
كرمانشاه۵۴۶۴٫۸۳۹٫۶۳۲٫۴۳۹٫۶۴۳٫۲۴۶٫۸۱۰۰٫۸۳۲٫۴۳۶۵۷٫۶۵۷٫۶۱۰۰٫۸
گرگان۵۷٫۶۵۷٫۶۴۳٫۲۲۵٫۲۶۱٫۲۳۲٫۴۲۸٫۸۲۸٫۸۴۳٫۲۳۶۳۹٫۶۶۱٫۲۶۱٫۲
مشهد۴۳٫۲۴۳٫۲۳۹٫۶۳۶۴۳٫۲۳۲٫۴۳۹٫۶۳۶۳۹٫۶۳۶۶۴٫۸۶۴٫۸۶۴٫۸
همدان۹۰۹۰۵۴۴۳٫۲۳۶۵۴۳۶۷۲۶۴٫۸۳۶۶۱٫۲۸۶٫۴۹۰
ياسوج۷۹٫۲۷۲۵۴۳۹٫۶۵۴۳۶۹۰۵۷٫۶۳۶۷۲۵۷٫۶۸۲٫۸۹۰
يزد۹۰۷۲۷۲۳۲٫۴۳۲٫۴۳۲٫۴۲۱٫۶۲۸٫۸۵۴۲۵٫۲۵۴۴۶٫۸۹۰

مأخذ- سازمان هواشناسى کشور. دفتر خدمات ماشينى و کاربرد کامپيوتر در هواشناسي.

امار حداکثر سرعت باد مراکز استان ها – سال ۹۶
6 رای، میانگین 4.8 از 5
دسته :

اخبار و مقالات

برچسب ها

آخرين جستجوها

از مطالب مشابه این مطلب دیدن کنید.

ارسال دیدگاه

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) ، ساختمان دریای نور ، پلاک 3 ، طبقه چهارم ، واحد 11
021-88558165
آیا به راهنمایی نیاز دارید ؟
پشتیبانی آنلاین تلگرامپشتیبانی آنلاین واتس اپ