مساحت : 110 متر مربع

کاربری :سایبان پارکینگ

محل پروژه : نوشهر

سال :  1401