مشخصات پروژه

این پروژه یک سقف متحرک در محوطه یک خانه مسکونی به متراژ ۵۷ متر مربع می باشد.

مساحت : ۵۷ متر مربع

کاربری : سقف متحرک پارکینگ

محل پروژه : قم

موتور: هیوت

سال : مرداد ۱۳۹۷