مشخصات پروژه

این پروژه دو سقف متحرک در پشت بام رستوران در دو سمت محتلف آن طراحی و اجرا شده است.

مساحت : 110 متر مربع
کاربری : سقف متحرک رستوران
محل پروژه : جاده کن – تهران
سال :  ۱۳۹۷
مشخصات سازه : آلومینیومی