مشخصات پروژه

مساحت : 40  متر مربع
کاربری : سقف متحرک
محل پروژه : ولنجک
سال : آبان ماه 1398
مشخصات پروفیل : آلومینیوم 6063
جنس پارچه : PES-PVC-black out SRF india
نورپردازی : نقطه ای
موتور الکتریکی : سامفی فرانسه