مشخصات پروژه

این پروژه یک خیمه دوقله در روف گاردن ساختمان اداری کارگزاری مهرآفرین می باشد.

مساحت : 50 متر مربع
کاربری : سایبان روفگاردن
محل پروژه : خیابان وزرا
جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند
وزن پارچه : ۹۰۰ گرم
زمان تحویل : خرداد 1399