مشخصات پروژه

سایبان پارچه ای پارکینگ برای 7 خودرو سواری در محوطه ساختمان مسکونی در شهر اصفهان

مساحت : 125 متر مربع

کاربری : سقف پارکینگ مسکونی

محل پروژه : اصفهان

سال تحویل : خرداد ۱۳۹۸