مشخصات پروژه

مساحت: 136 متر مربع

کاربری: سقف متحرک رستوران

محل پروژه: پارک پرواز سعادت آباد

جنس پارچه:  PES_PVC

موتور:  سامفی فرانسه

زمان تحویل: 1397