مساحت : 3000 متر مربع

کاربری : سقف پارچه ای سالن

محل پروژه : پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

سال :  1400