مساحت : 15 متر مربع

کاربری : سایبان ورودی

محل پروژه :متل قو

سال :  1401

نوع دوخت پارچه : HF